Clwb ar ôl ysgol a chlwb gwyliau – “Clwb Ffrindiau Ffalabalam”

 

FFalabalam Clwb Ffrindiau Character

Cyfleusterau

Mae clwb ar ôl ysgol a chlwb gwyliau Ffalabalam – “Clwb Ffrindiau Ffalabalam”wedi ei leoli ar ail lawr yr adeilad mewn uned sydd wedi ei addasu’n llawn i ymateb i anghenion plant oed ysgol o 3 i 11 mlwydd oed.

O fewn yr uned, mae ardaloedd penodol i orffwyso ac ymlacio, chwarae gemau, gweithgareddau celf a chrefft, chwarae rôl, tegannau adeiladu ynghŷd ag ardal penodol ar gyfer cyfrifiadur, gemau rhyngweithiol ar y Wii a’r Ipad.

Gweithgareddau

Yn clwb ar ôl ysgol a’r clwb gwyliau rydyn ni’n darparu amgylchedd diogel, cartrefol a chyffyrddus ar  gyfer y plant.  Yn ystod y sesiwn, gall y plant ymlacio a chymdeithasu gyda ffrindiau, mwynhau gemau a gweithgareddau tu allan, cymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog gyda’r staff a mwynhau amrywiaeth eang o fyrbrydau iach.

Yn ysod y clwb gwyliau, mae’r Rheolwyr a’r staff yn cynllunio rhaglen lawn a phrysur o weithgareddau, tripiau ac ymweliadau i ddiddanu’r plant. Gyda phob gweithgaredd tu allan, trip ac ymweliad mae mesurau diogelwch ac asesiad risg manwl mewn lle.

13880214_1780595782155138_5385712662445358165_n

Ein tîm             

Mae staffio’r Clwb yn cydfynd gyda gweithdrefnnau staffio’r feithrinfa trwy gyflogi tîm o staff profiadol a chymwysiedig.  Mae staff yn cael eu penodi ar sail eu profiad proffesiynol, cymwysterau a’u hymroddiad i ddarparu gofal o’r safon uchaf ar gyfer y plant.  O fewn y clwb ar ôl ysgol a’r clwb gwyliau, cyflogir Uwch Weithiwr Allweddol a Dirprwy Uwch Weithiwr Allweddol i fod yn gyfrifol am sicrhau diogelwch y plant sy’n mynychu’r clwb, cynllunio a chynnal gweithgareddau hwyliog ac addas, trefnu ymweliadau a sicrhau fod holl bolisiau a gweithdrefnnau’r cwmni yn cael eu gweithredu.

Byrbrydau ac amser bwyd

Fel rhan o Gynllun Cyn Ysgol Iach Gwynedd,mae prydau bwyd catref a byrbrydau iach yn ganolog i’r gofal a ddarperir yn Ffalabalam.  Mae hwn hefyd yn wir am y prydau a’r byrbrydau a weinir yng Nghlwb Ffrindiau Ffalabalam.

Mae ein cogyddes brofiadol, Miss Amy Jones, yn darparu holl brydau’r Clwb, gan gynnwys amrywiaeth o fyrbrydau ar gyfer y clwb ar ôl ysgol a holl brydau bwyd y Clwb Gwyliau, gan gynnwys brecwast iach, cinio a phwdin, tê o frechdannau amrywiol, ffrwythau, dips, smwthis fres a bisgedi a chacennau cartref.Ar gyfer tripiau ac ymweliadau, rydyn ni hefyd yn darparu picnic ar gyfer bob plentyn  – mae hyn yn cael ei gynnwys yn y cost dyddiol.

Yn clwb ar ôl ysgol a’r clwb gwyliau rydyn ni’n darparu prydau a byrbrydau sy’n cydymffurfio’n llawn gydag unrhyw anghenion dietegol gan gynnwys bwydydd Halal,  bwydydd llysieuol a phrydau heb gynnyrch llaeth, glwtyn a soya.

Oriau agor

Mae’r clwb ar ôl ysgol ar agor rhwng 2.50p.m  – 6.00p.m. Mae staff Ffalabalam yn casglu plant o Ysgol y Garnedd am 2.50p.m, 3.30p.m ac ar ddiwedd gweithgareddau ar ôl ysgol.

Mae croeso i ddisgyblion o ysgolion eraill yn yr ardal fynychu’r clwb ar ôl ysgol , ond mi fyddai angen trefnu trafnidiaeth o’r ysgol i Ffalabalam.

DSCF3496

Clwb Gwyliau

Mae’r clwb gwyliau ar agor o 7.30a.m – 6.00pm bob dydd yn ystod gwyliau ysgol oni bai am ddyddiau gwyl y banc.

Menu
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • Hafan
  • Y Feithrinfa
  • Clwb Ffrindiau
  • Ein Tîm
  • Ardystiadau
  • Cysylltwch ni