Ardystiadau

Archwiliadau

Ein corff llywodraethol yw Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). Cawn ein harchwilio’n flynyddol gan AGGCC a byddwn yn derbyn adroddiad manwl ar ôl yr archwiliad. Rydym yn hynod falch o’r ganmoliaeth a’r adborth cadarnhaol a gawsom bob blwyddyn ers i ni agor yn 2006. I weld ein hadroddiad diweddaraf, gallwch glicio ar y ddolen ganlynol.

cliciwch ar y ddolen isod

 http://cssiw.org.uk/docs/cssiw/report/inspection_reports/18040_4_e.pdf

Hylendid Bwyd

Fel meithrinfa sy’n darparu prydau cartref maethlon a iach, byddwn yn cael ein harchwilio’n flynyddol gan Adran Hylendid Bwyd y Cyngor. Ers cyflwyno’r system sgorio, rydym wedi ennill sgôr o 5 – y safonau hylendid bwyd uchaf.

Buddsoddwyr mewn Pobl

Yn 2011, enillodd Ffalabalam wobr aruchel Buddsoddwyr mewn Pobl. Mae ein llwyddiant yn ennill y wobr hon yn tanlinellu ansawdd ein staff a’u hymroddiad i’r feithrinfa.

Yn ein hadolygiad diweddar yn 2014, cadwodd Ffalabalam ei statws fel busnes achrededig Buddsoddwyr mewn Pobl.

“Mae’r feithrinfa wedi cyflawni pob agwedd o Safon Buddsoddwyr mewn Pobl ac mae ganddi nifer o gryfderau ac arferion da.

Arweiniad effeithlon gan y ddwy gyfarwyddwraig

 • Gwaith tîm rhagorol drwy’r Feithrinfa
 • Cyfathrebu effeithlon rhwng y staff
 • Safon gofal uchel iawn i’r plant
 • Ymrwymiad i ddatblygu staff y feithrinfa
 • Y cyfarwyddwyr yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi’r staff
 • Gweledigaeth ac amcanion clir y mae’r staff i gyd yn eu deall
 • Datblygiad parhaus y gofal a ddarperir yn Ffalabalam.” (Adroddiad Buddsoddwyr mewn Pobl 2011)

Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy

Ym mis Mawrth 2012, ymunodd Ffalabalamâ’r Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy. Ariennir y Cynllun gan Lywodraeth Cymru a’i nodau yw hybu iechyd a lles plant yn y blynyddoedd cynnar. Fel aelod o’r cynllun, mae’r staff a’r plant yn canolbwyntio ar hybu gwahanol feysydd lles, iechyd a chynaladwyedd – bwyta’n iach, iechyd y geg, hylendid, gweithgareddau corfforol, iechyd meddwl ac emosiynol a’r amgylchedd. Gyda chefnogaeth y rhieni a’r staff, rydyn ni’n datblygu gweithgareddau ar dri phwnc er mwyn sicrhau bod yr holl blant o fewn Ffalabalam yn datblygu yn blant iach a hapus.

 Cysylltiadau a Mentrau

Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy

Ym mis Mawrth 2012, ymunodd Ffalabalam â’r Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaladwy. Ariennir y Cynllun gan Lywodraeth Cymru a’i nodau yw hybu iechyd a lles plant yn y blynyddoedd cynnar.

Fel aelod o’r cynllun, mae’r staff a’r plant yn canolbwyntio ar hybu gwahanol feysydd lles, iechyd a chynaladwyedd – bwyta’n iach, iechyd y geg, hylendid, gweithgareddau corfforol, iechyd meddwl ac emosiynol a’r amgylchedd. Gyda chefnogaeth y rhieni a’r staff, rydyn ni’n datblygu gweithgareddau ar dri phwnc er mwyn sicrhau bod yr holl blant o fewn Ffalabalam yn datblygu’n blant iach a hapus.

Mudiad Ysgolion Meithrin

mudiadMeithrinLogoCy

Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol sy’n arbenigo mewn darpariaethau blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg. Ei nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru elwa o wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg.

Clybiau Plant Cymru

Clybiau Plant Cymru

Pwrpas Clybiau Plant Cymru yw helpu cymunedau yng Nghymru drwy hybu, datblygu a chefnogi clybiau gofal plant safonol y tu allan i’r ysgol.

“Food Dudes”

Food Dudes Logo

Menter yw Food Dudes sy’n ceisio gwella iechyd a lles plant drwy wneud yn siŵr eu bod yn bwyta ffrwythau a llysiau i sicrhau effeithiau tymor hir.

Cynllun Croeso i Fwydo o’r Fron

Mae’r Cynllun Croeso i Fwydo o’r Fron yn cefnogi mamau i fynnu eu hawliau i fwydo eu plant pan fyddan nhw angen eu bwydo. Mae croeso i famau ddod i Ffalabalam ar unrhyw adeg yn ystod y dydd i fwydo eu babanod.

Sgiliau Sylfaenol Cymru

Yn Ffalabalam, rydyn ni’n cefnogi strategaeth Llywodraeth Cymru i wella safon sgiliau sylfaenol pobl ifanc ac oedolion ac rydym yn gweithio gyda darparwyr hyfforddiant lleol i ddatblygu a gwella sgiliau rhifedd a llythrennedd sylfaenol.

Menu
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
 • Hafan
 • Y Feithrinfa
 • Clwb Ffrindiau
 • Ein Tîm
 • Ardystiadau
 • Cysylltwch ni