Y Feithrinfa

Ein hanes

Ym meithrinfa Ffalabalam, rydyn ni’n gofalu am blant o 3 mis i 4 oed mewn amgylchedd diogel, symbylol a llawn hwyl lle mae pob plentyn yn cael cyfle i chwarae, rhyngweithio a datblygu.

Ein cyfleusterau

Yn y feithrinfa, rhennir y plant i bedair prif uned – Lili Lon, Beti Bwt, Deri Dando a Seren Siw . O fewn pob uned, mae’r staff yn cynllunio ac yn sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfle i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau cytbwys a chyffrous. Mae pob un o’r plant yn cael eu parchu a’u hannog a byddwn bob amser yn canmol ac yn gwerthfawrogi eu llwyddiannau.

FFalabalam Lili Lon

Uned Lili Lon   Mae teimlad cynnes, cartrefol a chlyd i’r uned hon lle mae babanod o 3 mis i tua 15 mis gydag ystafelloedd sy’n rhoi cyfle i’r babanod chwarae, ymlacio ac ymchwilio.   O fewn yr uned, mae ystafell gysgu dawel lle gall y babanod orffwys a chysgu wrth wrando ar gerddoriaeth liniarol o dan oruchwyliaeth y staff.  Mae pob babi yn Lili Lon yn mynd am dro bob dydd gyda’r staff ac mae’r babanod hŷn yn mwynhau mynd allan i chwarae yn yr ardd.  Nid oes unrhyw drefn arbennig o fewn ystafell y babanod gan eu bod yn hapusach wrth ddilyn eu trefn naturiol eu hunain.

 

FFalabalam Beti Bwt  

Beti Bwt   Yn Beti Bwt, mae’r plant bach o tua 15 mis i 2 oed yn barod i ymchwilio ymhellach ac fe’u hanogir i arbrofi gyda gwahanol weithgareddau ac i gymdeithasu a chwarae gyda’u ffrindiau.  O fewn yr uned, mae ystafelloedd gwahanol er mwyn i’r plant chwarae, gorffwys a chymryd rhan mewn gweithgareddau.  Mae’r plant yn Beti Bwt yn mynd allan bob dydd am dro gyda’r staff ac yn cael mwynhau chwarae allan yn yr ardd a chwarae gêmau gyda’r staff.

FFalabalam Deri Dando  

Deri Dando   Mae’r plant bach hŷn yn cael gofal yn ein huned Deri Dando.  Mae diwrnod plentyn yn yr uned hon ychydig yn fwy strwythuredig ond hefyd yn hyblyg i ymateb i anghenion pob plentyn.  Trefnir gweithgareddau i mewn yn yr uned ac yn yr awyr agored i sicrhau ystod eang o gyfleoedd a phrofiadau.  Mae trefn yr uned yn caniatáu i blant gymdeithasu gyda’i gilydd mewn grwpiau bach ynghyd â chwarae, arbrofi ac ymchwilio fel unigolion o dan oruchwyliaeth y staff.  O fewn yr uned, mae ystod eang o adnoddau a chyfarpar wedi’u trefnu’n ofalus o fewn cyrraedd i’r plant.

Seren Siw2   

Processed with MOLDIV

Seren Siw.  Yn uned Seren Siw mae plant hŷn a plant oed cyn ysgol  Ffalabalam. Rhennir yr uned i ardaloedd pwrpasol sy’n ymateb i ofynion y Cyfnod Sylfaen. Fel rhan o drefn dyddiol yr uned hon hefyd, mae’r plant yn cymryd rhan mewn ystod eang iawn o weithgareddau i mewn a thu allan yn yr awyr agored. Mae’r cynllun wythnosol wedi’i gynllunio’n ofalus gan Uwch Weithiwr yr uned i hybu datblygiad addysgol, cymdeithasol ac emosiynol y plant a hefyd yn eu hannog i fod yn fwy annibynnol a’u paratoi ar gyfer cychwyn llawn amser yn yr ysgol.

12647498_1000914409975022_715890569616566507_n

Bod yn iach

Yn Ffalabalam, rydyn ni’n credu’n gryf bod plentyn iach yn blentyn hapus ac fel meithrinfa sy’n darparu gofal drwy’r dydd i fabanod o 3 mis i blant 4 oed, teimlwn ein bod yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad agwedd plant tuag at ffordd iach o fyw.

Ers mis Mawrth 2012, mae Ffalabalam wedi ymuno â’r Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy.  Ariennir y Cynllun gan Lywodraeth Cymru a’i nod yw hybu iechyd a lles plant yn y blynyddoedd cynnar.

Bwydlen Meithrinfa 07-2017

Mae’r bwyd cartref sy’n cael ei ddarparu yn ein meithrinfa’n sail i’n hethos bwyta’n iach yn Ffalabalam. Mae ein cogydd yn paratoi prydau maethlon,  cytbwys i’r holl blant sy’n mynychu’r feithrinfa.  Rydyn ni’n darparu brecwast,  pryd poeth amser cinio, pwdin ac amrywiaeth eang o fyrbrydau iach ffres ar gyfer te prynhawn.  Mae ein bwydlenni wedi’u cynllunio’n benodol i roi diet amrywiol a chyffrous i’n plant gan eu hannog i ymestyn eu gorwelion a phrofi blasau newydd.  Mae gennym fwydlen dymhorol pedair wythnos sy’n cael ei diweddaru a’i hadolygu’n rheolaidd.

Mae ein cogydd profiadol yn coginio pob pryd a byrbryd yn ffres yn y fan a’r lle a gallwn ymateb i unrhyw ofynion diet sydd gan eich plentyn gan gynnwys Halal, llysieuol a phrydau heb gynnyrch llaeth, glwtyn a soya.

Chwarae yn yr awyr agored

Mae awyr iach a chwarae yn yr awyr agored yn ffactorau hynod o bwysig yn y gofal a gynigir yn Ffalabalam.  Caiff y plant gyfle bob dydd i fynd am dro gyda’r staff, i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored strwythuredig ac mewn chwarae rhydd.  Cynhelir asesiad risg llawn ar bob un o’r gweithgareddau awyr agored ac rydyn ni’n darparu dillad ac esgidiau addas ar gyfer chwarae y tu allan e.e. esgidiau glaw, dyngarîs diddos, trowsusau a chotiau glaw.

Mae lle ar gyfer chwarae ymarferol gyda cheir a thryciau ac i feicio a mannau eraill ar gyfer gweithgareddau grŵp a phicniciau.

Ein tîm

Yn Ffalabalam, rydyn ni’n falch o’r ffaith bod gennym dîm o staff proffesiynol, profiadol a hynod gymwys.  Ers sefydlu Ffalabalam, mae ymrwymiad ac ymroddiad y staff wedi bod yn ganolog i lwyddiant ein meithrinfa.  Ym mis Chwefror 2011, cydnabuwyd safon ragorol ein staff pan oedd y feithrinfa’n ennill y wobr ddyrchafol Buddsoddwyr mewn Pobl. Yn ein hadolygiad diweddaraf cadwodd  Ffalabalam ei statws fel busnes achrededig Buddsoddwyr mewn Pobl.

O fewn pob Uned, mae Uwch Weithiwr Allweddol sydd wedi ennill cymwysterau NVQ, CACHE, Btec Lefel 3 neu uwch.

Mae ein Gweithwyr Allweddol wedi’u hyfforddi i Lefel 2 neu 3 ac mae pob un o’r hyfforddai’n gweithio tuag at gymhwyster NVQ gyda hyfforddiant a chefnogaeth y Rheolwyr a’r darparwyr hyfforddiant lleol.

Amseroedd agor
Mae’r feithrinfa’n agored o 7.30a.m-6.00p.m dydd Llun i ddydd Gwener. Rydym ynghau ar wyliau banc ac am gyfnod byr dros y Nadolig.

Rydym yn cynnig dewis o sesiynau i rieni ar gyfer eu plant – diwrnodau llawn o 7.30a.m – 6.00p.m, sesiynau bore o 7.30a.m – 1.00pm, sesiynau prynhawn o 1.00p.m – 6.00p.m a dyddiau byrrach o 7.30 – 4.00p.m

Ffioedd ac ariannu.

A fyddech chi cystal â chysylltu â ni i gael gwybodaeth am ein ffioedd cystadleuol yma yn Ffalabalam

Mae ffioedd ein meithrinfa’n cynnwys pob un o’r canlynol:

 • Prydau wedi’u haddasu’n arbennig i ymateb i anghenion diet plant
 • Prydau Maethlon Catref – brecwast iach, cinio poeth a the.
 • Holl fwydydd cyntaf i fabanod –llysiau, cig a stwnsh ffrwythau
 • Llaeth y fuwch neu laeth arall fel Soya neu laeth gafr
 • Bibiau a bratiau ar gyfer amser bwyd a chwarae budr
 • Dillad gwely ar gyfer cotiau a blancedi pramiau i fynd am dro
 • Biceri dŵr a llefrith addas i’r plant
 • Dillad chwarae yn yr awyr agored– esgidiau glaw, trowsusau diddos a dyngarîs
 • Taflenni newyddion misol i rieni a newyddion diweddaraf rheolaidd am ddatblygiadau yn Ffalabalam.
 • CD ymadael sy’n cynnwys lluniau o amser y plant yn Ffalabalam
 • Amgylchedd cartrefol lle mae tîm o staff ymroddedig a phroffesiynol yn cynnig gofal o’r safon uchaf.

Taliadau

Mae rhieni’n derbyn anfoneb fisol i’w thalu erbyn diwedd bob mis. Rydym yn derbyn taliadau mewn arian, sieciau a cardiau.  Hefyd, gellir talu ar-lein a hefyd rydym yn derbyn talebau gofal plant.

Talebau Gofal Plant

Mae talebau gofal plant yn caniatáu i chi dalu ffioedd meithrinfa’n ddi-dreth o’ch cyflog.  Mae’r arian yn dod yn uniongyrchol oddi ar eich cyflog cyn didyniadau, gan gynnig arbedion ar gyfraniadau treth ac Yswiriant Cenedlaethol.  Byddwch wedyn yn derbyn taleb neu e-daleb y gallwch ei rhoi i’r feithrinfa ac mae’n cael ei thynnu o’ch bil.  Mae nifer o ddarparwyr  talebau gofal plant yn cynnig y gwasanaeth hwn i gwmnïau ac mae gan nifer systemau ar-lein erbyn hyn. Cofiwch ofyn i’ch cyflogwr os ydy hyn yn fuddiant y maen nhw’n ei gynnig.  Rydym wedi cofrestru gyda nifer o ddarparwyr talebau ac yn hapus i arwyddo gydag asiantaethau eraill fel y rhai sy’n cael eu defnyddio gan eich cyflogwr.

Credydau Treth

Os ydych chi’n derbyn credyd treth, mae’n bosibl y bydd yr hyn y gallwch chi ei hawlio’n cael ei effeithio os byddwch chi’n defnyddio talebau gofal plant.  Gallwch wirio a fyddai’n well i chi dderbyn talebau gofal plant drwy’r gyfrifiannell ar-lein hon am ddim  www.hmrc.gov.uk/calcs/ccin.htm <http://www.hmrc.gov.uk/calcs/ccin.htm>

I gael mwy o wybodaeth a gweld a ydych chi’n gymwys i gael cymorth, gallwch fynd i:
<http://www.hmrc.gov.uk/taxcredits/start/who-qualifies/children/childcare-costs.htm>neu ffonio llinell gymorth Credyd Treth ar 0845 300 3900.

 

Menu
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
 • Hafan
 • Y Feithrinfa
 • Clwb Ffrindiau
 • Ein Tîm
 • Ardystiadau
 • Cysylltwch ni