IMG_5797

Ein tîm

Sefydlwyd Ffalabalam yn 2006 gan Mrs Bethan Griffiths a Mrs Menna Jones. Fel rhieni ac athrawon profiadol, eu nod oedd creu lleoliad gofal plant a fyddai’n darparu gofal o’r safon uchaf ar gyfer babanod a phlant mewn amgylchedd diogel, cartrefol a symbylol.

Mae’r rheolwyr a’r tîm o staff ymroddedig a phrofiadol yn gweithio’n galed i greu lleoliad croesawus lle mae plant yn cael eu meithrin a’u hannog i ddysgu a datblygu yn eu hamser eu hunain. Gyda gweithgareddau hwyliog wedi’u cynllunio’n ofalus drwy gydol y dydd, mae pob aelod o’r staff yn sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Cefnogir y tîm o staff yn Ffalabalam gan dîm rheoli’r lleoliad:

Perchnogion /Cyfarwyddwyr – Bethan Griffiths a Menna Jones

Dirprwy Reolwraig ac Uwch Weithiwr Allweddol – Eleri Griffiths a enillodd ei chymhwyster Lefel 5 yn 2013.

Ein tîm o Uwch Weithwyr profiadol -Non Jones, Ellen Williams, Lowri Pointer, Bethan Jones,  Eleri Griffiths a Mari Pritchard – pob un yn unigolyn tra chymwys a gwybodus ac wedi cymhwyso i Lefel 3 NVQ, CACHE, Btec neu uwch.

Mae gan bob un o’n staff dystysgrifau DBS cyfredol ac mae pob aelod o’r staff yn derbyn Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Paediatreg, Hylendid Bwyd Lefel 2 a hyfforddiant ymwybyddiaeth Amddiffyn Plant.

IMG_1100

Hefyd, rydym yn cyflogi cogyddion cymwys llawn amser – Amy Jones chyfoeth o brofiad mewn arlwyo ac sy’n darparu prydau maethlon, cytbwys i’r holl blant sy’n mynychu’r feithrinfa, y clwb ar ôl ysgol a’r clwb gwyliau.

Ffalabalam wedi derbyn tystysgrif ‘Arferion Gorau ar gyfer Lleoliad Blyndyddoedd Cynnar’ am darpariaeth bwyd a diod.  Mae Ffalabalam wedi cael ei gymeradwydo gan Ddietegwyr iechyd Cyhoeddus BCUHB.

 

 

Menu
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • Hafan
  • Y Feithrinfa
  • Clwb Ffrindiau
  • Ein Tîm
  • Ardystiadau
  • Cysylltwch ni